2011. január 22., szombat

NAGY Anna Eszter: TÉR ÉS JELENTÉS PETER GREENAWAY KÉT FILMJÉBEN

Dolgozatomban Peter Greenaway rendező filmjeinek téralakításával foglalkozom. Két alkotásának részletesebb elemzése során mutatom be, hogy az épített környezet, belső tér, díszlet milyen kifejezőerővel bír, hogyan segíti a megértést. Greenaway A szakács, a tolvaj, a szerető és a felesége valamint a Prospero könyvei című alkotásaiban hasonlóan használja a téralkotásban rejlő rendezői lehetőségeket. Ennek jellemző pontjai a térarányok változtatása, a színek mint burkolatok használata, az egyes terek szereplőkhöz való rendelése. A filmek kitűnő példák arra, hogy az épített tér hogyan segíti némán a megértést.


1. Bevezetés
Dolgozatomban a huszadik század egyik emblematikus filmművészeti alakjának, Peter Greenawaynek két filmjét, A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője ill. a Prospero könyvei című alkotásait vizsgálom a tér és jelentés összekapcsolódásának szempontjából.
Greenaway rendezői munkásságára különösen jellemző az izgalmas, színpadias hatású, meglepő térkezelés. Filmjeiben a terek sokszor nem (vagy csak nagyon erőltetetten) realizálhatók, irracionálisak, tehát szinte felszólítják a nézőt, hogy feltegye a rendező által létrehozott tereket érintő kérdéseket: mit jelentenek a terek? Mit akar kifejezni általuk az alkotó? Hogyan járulnak hozzá a történethez és a rejtett „tartalomhoz”? A rendező fent említett filmjeinek az értelmezése a tér vizsgálata nélkül szinte lehetetlen.

2. A tér A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője című filmben

A szakács… című film tereinek jelentése első látásra megfejthetőnek tűnik. A film öt, egymástól markánsan elkülönülő térben játszódik. A terek elválasztását a színek, a zenék és a bennük domináns szereplők különbözősége is többé-kevésbé egyértelműsíti.
Az első az étterem, voltaképpen a konyhába vezető „hátsó kapu” előtti külső tér. A néző is ebbe a térbe „lép be” először. Ezt a teret a sötét színek uralják, az árnyék, a beláthatatlanság. Nem azért beláthatatlan, mert végtelen, hanem inkább mert a többi térhez képest feltűnően szervezetlen: nincs berendezve, kaotikus. A cselekményt tekintve ez a tér mindig a féktelen, nyers brutalitás színhelyeként tűnik fel, ahol a legembertelenebb, legszocializálatlanabb ösztönök uralkodnak. Ennek a térnek az abszolút cselekvője a tolvaj, Mr. Spica.
Innen nyílik a konyha tere. A legjellemzőbb színe a zöld. Terét leginkább az angyalhoz hasonló megjelenésű, fehér hajú kisfiú éneke tölti be. A konyhához a szereplők közül a szakács tartozik: ő szervezi és ő érti a konyha működését, valójában minden a hatalma alatt áll. Ő és a konyha szorosan összetartoznak. Ő dönt arról, hogy kinek nyújt védelmet (a külső térben megkínzott embernek, a feleségnek és a szeretőnek) és kinek áll ellen (Mr. Spica-nak).
Különálló helyszín a mosdó. Itt minden vakítóan fehér. Tiszta, modern, fényűző. Világos és áttekinthető, ezért megnyugtató is – a rend világa. Itt leginkább a feleség van otthon. A film elején is ide menekül a másutt uralkodó (eleinte csak verbális) agresszió elől. Az olyannyira vágyott csend és magány helye. Itt csábítja el a szeretőt, és egyedül talán itt sikerül irányítania a férjét, a tolvajt.
A film talán legfontosabb helyszíne maga az étterem. Színe a mélyvörös, olykor kiegészítve a konyha és a mosdó jellemző színeivel, a fehérrel és a zölddel, valamint egyéb színekkel (fekete, lila stb.). A pazarló luxusba hajló enteriőr elementáris erővel hozza létre a századelő pusztulásba rohanó, dekadens hangulatát. Az étterem ura a tolvaj, csakúgy, mint a külső, sötét térnek. De itt másként nyilvánul meg a benne fortyogó romboló indulat, ugyanis az étterem a nyilvánosság tere is, ahol a szocializáció korlátozó szerepe – a történet előrehaladtával egyre kevésbé, de – működik. Itt az agresszió csak verbálisan nyilvánulhat meg. De a nyilvánosság minden szereplőre kényszerítő hatással van: a feleség és a szerető csak vágyakozó pillantásokat válthat egymással, a szakács is mintha a látszat fenntartását vigyázná, és óvakodik a leleplező igazmondástól.
A film második részében jelenik meg a könyvtár, mint valamely meghatározhatatlan helyen, de az étteremtől távol lévő tér. Ez a szerető tere. Klasszikus visszafogottság, arányosság jellemzi, aminek a boltív és az oszlopok kölcsönöznek reneszánsz formát. A múlt és a kultúra jelenlétét a porosodó, kissé rendetlen könyvhalmok is hangsúlyozzák. Jellemző színe a barna. A könyvtár a kultúra békés és visszafogott, de veszélyeztetett helyeként kap szerepet.
A terek tehát az egyes – a címben is megjelölt – szereplőkhöz tartoznak. Nem egyforma súllyal szerepelnek a filmben, talán mintha „uruk” erejét is mutatnák ezzel. A legfontosabb két helyszín a konyha és az étterem. A mosdó és a könyvtár, és talán a külső tér is ( a hozzájuk tartozó játékidőben is) másodrangú terek.
A terek és a színek kapcsolatát nemegyszer a szereplők ruháinak a színe is jelzi. A szerető barna zakót és kabátot visel. Mr. Spica ruhájának alapszíne a fekete. A szakács ruhája – az előbbivel ellentétben – mindig fehér. Ki is válik mind a konyha, mind az étterem hátteréből. A terek és a ruhák színének az összekapcsolódását a feleség ruhája mutatja a legjobban, mely az étteremben vörös vagy fekete, amikor a mosdóba lép, ugyanaz a ruha mindig fehérré változik, amikor a konyhába, akkor pedig zöldre. Csak az ő ruházata változtatja a színét – ahogy a szereplők közül ő az, aki rombolás, birtoklás és térfoglalás nélkül van jelen tartósan a többiek terében: az étteremben, a konyhában és a könyvtárban.

2.1 A terek és a cselekmény: bibliai párhuzamok
A szereplők és a hozzájuk tartozó terek a filmben mind szimbólumokká válnak, melyek keresztény és bibliai párhuzamokkal is bírnak és segítik a megértést.
Mr. Spica, a tolvaj (és férj) a nevetségestől a démoniba hajló, fékezhetetlen (de, mind kiderül, nem legyőzhetetlen) gonoszság megtestesülése. Primitivitása és kulturálatlansága, pszichésen terhelt rosszindulata az emberben lakó összes lehetséges rosszat magába sűríti. Az általa uralt két tér közül a külső tér, ahol minden korlát nélkül tombolhat, egyértelműen felidézi a Biblia „külső sötétség” képét, ahol „sírás és fogcsikorgatás” lesz.
Másik tere, az étterem, ennél sokkal komplexebben értelmezendő. Spica a legtöbbször az asztalnál ül emberei és felesége társaságában, ahol mint úr és mester szünet nélkül oktatja őket az élet és az étkezés szabályaira. A kamera nézőpontja – különösen a fim vége felé – egy utolsó vacsora-utánérzetet ébreszt a nézőben. Spica mint egy tanító ül tanítványai körében. Alakja, éppen a Krisztussal való összevetés lehetősége miatt, antikrisztusivá válik. Az étterem tehát a fekete ruhás Sátán-Antikrisztus tűz- és vérvörös, „pokoli” tere.
Egyértelmű keresztény-biblikus párhuzamai vannak a konyhának és a szakácsnak. A szakácsot a mindent tudó, nyugodt és irgalmas hatalom jellemzi. Ő az, aki teremt (ételt készít), aki ismeri az embert és a halál titkát, az ismeret birtokosa (a mindenféle érdekes edénnyel, eszközzel berendezett konyha is a tudás birtoklását fejezi ki), aki segítséget nyújt a tolvaj üldözöttjeinek. Őfölötte még Spicának sincs hatalma. Amikor menedéket nyújt a szerelmeseknek, akkor a konyha tere a paradicsomkert képét veszi magára. A feleség és a szerető meztelen, szerelmüknek a konyha nyújt védett teret az állatok között (a húsok között), a zöld ponyva mögött. Amikor menekülniük kell, ruhátlan bujdosásuk és futásuk az első emberpár kiűzetésének a képét idézi fel.
A mosdó a szerelmesek történetében az étterem és a konyha közötti, átmeneti szakasz: itt találkoznak, de kapcsolatuk nem itt teljesedik be. Talán a megtisztulás helyeként értelmezhetjük. A feleség addig Spicáé volt, most megtisztul a férj által képviselt szennytől és fertőtől, és valami tiszta történetnek, kapcsolatnak lesz a részese. De ez a steril fehérség csak átmeneti lehet. A mosdó nem nyújt biztonságot, csak annak futó és csalóka érzetét.
A könyvtár, ha lehet, még a mosdónál is védtelenebb hely. A szerelmespár oda bujdosik – mintha a menekülés, a nyílt konfrontáció elhárításának lenne a tere, zsákutcája. Különleges a filmbeli helyzete, mert míg a négy előbbi helyszínt tudjuk egymáshoz képest értelmezni, addig a kultúra tereként a könyvtár „valahol máshol” van. A külső tér, a konyha, az étterem és a mosdó egymásból nyílnak, egymáshoz viszonyulnak. A könyvtár nem vesz részt ebben a rendszerben. A küzdelem a filmben transzcendentális szinten történik – a kultúrának nincs helye és terepe benne. A filmben így a könyvtár világa, és mindaz, amit jelképezhet, az alapkonfliktustól távoli világgá válik.

2.2 A harc mint a terek küzdelme
A film első felében a szereplők megtartják saját jellemző terüket. Egymáséban csak – barátságosan vagy ellenségesen fogadott – vendégek lehetnek. Ezt leginkább Spica magatartása mutatja, aki – bár hangoztatja, hogy minden az övé – a mosdóban a feleségével, illetve az étteremben a szakáccsal szemben elveszíti a magabiztosságát. Ő az étteremben és a külső térben van otthon igazán, a mosdóban és a konyhában csak hangoskodik, de végeredményben leszerelhető. Az étteremben a feleség és a szerető is csak vendég – a tulajdonos, Spica vendégei. A konyhában a szakács oltalma –végülis hatalma – alatt vannak. Amikor „kiűzetnek”, akkor a szerető – megint csak mintegy vendégként – bevezeti a feleséget a könyvtárba, az ő saját terébe. A feleség jár át leginkább a terek között, ezt a ruhája színváltozásai is mutatják.
Ez a törékeny egyensúly Spica dühkitörésével borul fel, aki a hűtlen felesége után kutatva szinte sorba megsemmisíti a többi szereplő terét. Először a mosdót dúlja fel, majd a konyhát veri szét, végül eléri a könyvtárat is, ahol szimbolikusan elpusztítja a kultúrát magát is. Spica térfoglalásokat hajt végre: betör, és immár nem vendégként, nem bizonytalanul, hanem minden agressziójával uralma alá hajtja a többi teret is. De érdekes módon az általa uralt két tér közül a külső, kaotikus térszervezés válik dominánssá: az étterem, saját tere is áldozatul esik a tombolásnak. Az Antikrisztus megmutatta igazi arcát, és levetkezett mindent, ami kicsit is szocializált, kulturált volt benne.
Hasonlóan térbeli a feleség vezette visszacsapás is. A szakács sérthetetlenségét mutatja, hogy bár Spica tönkretette a konyhát, ettől még ő a helyén van, és ha akar, akkor képes újra alkotni: hatalma végülis töretlen maradt. De a férj elleni harcot mégsem ő, hanem a feleség vívja meg. Most eltekintek attól, hogy értelmezni próbáljam a szerető megsütésének és feltálalásának a gesztusát. De a terek tekintetében Spica ellenfeleinek, az általa megnyomorított és kifosztott embereknek a lázadása a helyszínek visszafoglalása is: a feleség visszatér a könyvtárba, a szakács újra ételt készít a konyhában, és mint „vendégek”, újra bevonulnak az étterembe. Spicát saját terében győzik le.

2.3 Modern térélmény A szakács… című filmben
Elemzésem során tehát világossá vált: a film sokféle, de egymást erősítő szimbólumrendszerében a terek is részt vesznek, és segítik a film jelentésének a felépítését, a nézőnek meg az értelmezést.
A film tereinek viszonyát az egymásmellettiség és a folytonos küzdelem jellemzi. A konyha, a mosdó és az étterem terei körülvéve a külső térrel úgy vannak egymás mellett, úgy feszülnek egymásnak, mint egy Mondrian-festményen a színes négyszögek, a vörös, a zöld és a fehér a szürkeségben. Itt nincsen hierarchia és nincsen középpont, csak ellentétpárok és küzdelem. A könyvtár barna tere nem is vesz részt ebben a viszonyrendszerben, hanem távol és elszigetelve van csak jelen. A küzdelem végét nem a terek újraszervezése, hanem csak az egyik küzdő fél végérvényes térfoglalása jelzi.

3. A tér mint a tudat és a kultúra megvalósulása
Térélmény a Prospero könyvei című filmben

Hasonló a térszervezés a Prospero könyvei című filmben is, ahol szintén egymás melletti terek szerepelnek, azzal a különbséggel, hogy mindezeket a főszereplő, Prospero személyes tere, a könyvtárfülke uralja. A términőségek is eszerint változnak: a peremterek valóban valaminek a határát jelentik. A másik különbség a filmekben a könyvek, a könyvtár, a kultúra szerepe. Míg A szakács…-ban a könyvtár sok szempontból marginális és védtelen térként volt jelen, addig a Prospero könyveiben a színeiben is kiemelt könyvtárszoba (könyvtárfülke) a hatalom tere, az abszolút középpont.
A Prospero könyveinek a tere egy hangsúlyosan belülről ábrázolt épület. Nem látjuk a kiterjedését, csak a határait. Nem érzékeljük a méreteit. A hosszú, (látszólag legalábbis) vágás nélküli kameramozgások a végtelenség érzetét keltik. Az épület – oszlopaival, boltíveivel hangsúlyozottan épített környezet – jelenti a filmbeli világ egészét. Rajta kívül nincs cselekmény, esemény. Rajta kívül a tenger van. Ez a tér legarchaikusabb nézetét tükrözi vissza: az ókortól kezdve szinte a mai napig az épített kultúra határa egyben de facto a világ határa is volt. A Római Birodalom – szó szerint – berendezte, beépítette a maga világát, és ami a határain kívül esett, az maga volt a szervezetlen és kiépítetlen káosz. A középkori földműves számára a faluja, középpontjában a templommal, a szó szoros értelmében a világ maga volt. Ez a térforma nem tűnt el nyomtalanul, elég a 19. századi városépítészet koncentrikus alaprajzú alkotásaira gondolni. A kultúra és vele együtt a ténylegesen érzékelhető világ a megépített, beépített, berendezett világgal azonos.
A filmbeli tér, amellett, hogy gyakorlatilag egyetemes térként működik, mintha egyben belső tér is lenne: a tudat, képzelet és akarat, Prospero szellemének a tere. A film elején Prospero az akaratával, varázslattal mozgatja az elemeket. Szellemlényei segítségével, akiket akár akaratának megtestesítőjeként vagy képzelete teremtményeiként is láthatunk, irányítja végig az eseményeket, miközben szinte ki sem mozdul a könyvtárából. A tér Prospero lelkivilágának a változásával párhuzamosan át- átalakul. A film elején Prospero dühét a végeláthatatlan folyosó- és oszloprendszer, és az ennek homályában tekergőző meztelen testek mint egy szürke purgatóriumot érzékeltetik. Ugyanezt hangsúlyozzák a díszítetlen, sivár falak. A kiengesztelődés filmvégi tere pedig világos, átlátható, fenséges, impozáns és hatalmas tér, mint egy kitárult égbolt, amely a megbocsájtásban rejlő emberi méltóságot jeleníti meg. E tér díszítettsége, aprólékosan kifinomult enteriőrje (például a díszes lapburkolat) az érzelmek emelkedettségét, túláradását fejezik ki, ellentétben a kezdeti sivársággal.
Egyetemesség és belső végtelenség: a két értelmezés szélsőségeiben kell látnunk a filmbeli térszerkezetet. E kettős értelmezést tekintve érdekes lehet Kalibán szerepének a megvizsgálása, aki a filmben külön térrel is rendelkezik, amely mint zárvány, mint önálló kis egység helyezkedik el Prospero terének a perifériáján. Ennek jelenléte mutatja azt is, hogy az uralt és szervezett tér korántsem homogén, kisebb alárendelt (alávetett) térelemek találhatók benne. Kalibán tere – a tó, szikla, tópart – bár épített tér, mégis sokban természetesnek, vadnak, eleve adottnak tűnik.
Ugyancsak Prospero terének része Miranda világa. A lány szobája fehérségével, könnyedségével, a falak hiányával a nyitottságot, ártatlanságot, tisztaságot önti építészeti formába. A filmben még több térelem is megjelenik, például az ifjú herceg próbatételének boltozatos-folyosós tere.
A filmben a színek hasonlóan jelennek meg, mint A szakács… című alkotásban. Nemcsak érzelmeket fejeznek ki, hanem azt is, hogy ki van „jelen” abban a térben (lásd pl. Miranda szobája). A külső helyszíneket a film szintén az épített tér segítségével ábrázolja: az erdőt, amiben a partra vetettek bolyonganak, zölddel, Prospero múltját, a milánói palotát arannyal. De felismerhető marad az eredeti épületszerkezet. Ettől a tér kissé színpadszerűvé válik, ahol csak a díszlet mint burkolat változik, az alapstruktúra ugyanaz marad.
Prospero azonban folytonosan visszatér (vagy kis sem mozdul?) saját könyvtárfülkéjébe, mely tér a térben, térbe zárt tér (Prospero mintha be lenne zárva ebbe a könyvtárba, akárcsak saját indulataiba): függönyeivel, meleg vörös-barna színeivel élesen elválik a többi tértől és önálló életet él. A könyvtárszoba antik jellegű belső tere (mely a klasszikus kultúra gyökereit idézi) a tudást és az ebből fakadó hatalmat szimbolizálja.
A film végén a kiengesztelődés után Prospero és Miranda hazatérnek. A könyvek szinte rituális elpusztítása kettős jelentéssel bír. Egyrészt már elvégezték feladatukat (segítettek érvényt szerezni Prospero régi jogainak), másrészt jelzik azt, hogy a címszereplő ténylegesen is „kiszabadul” saját teréből és elhagyja azt. A szimbolikus, a belső világot (és egyben talán az egyetemességet is) megjelenítő térből átlép a reális, történelmi, ténylegesen létező térbe. Az élethelyzet (a számkivetettség) és a lelkiállapot (düh és igazságkeresés) feladása ill. megváltozása az ezeket megjelenítő tér elhagyásával jár együtt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése